ให้คืน ความรับผิดชอบต่อสังคม

มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศสิงคโปร์ (ITFS)

Cal4care Group เชื่อมั่นในการตอบแทนชุมชนและช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส ด้วยเหตุนี้ เราจึงได้จัดตั้งมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศสิงคโปร์ (ITFS)

วัตถุประสงค์ของ ITFS คือการสนับสนุน ให้ความรู้ และฝึกอบรมบุคคลและชุมชนที่ด้อยโอกาสในสิงคโปร์ โดยให้ความรู้ด้านไอทีขั้นพื้นฐานและการฝึกอบรมสำหรับการรวมระบบและการเขียนโปรแกรมเครือข่ายอย่างง่าย

ภารกิจของเราคือการให้ความรู้แก่กลุ่มเหล่านี้ในสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ เรามุ่งมั่นที่จะพัฒนาสภาพแวดล้อมเพื่อยกระดับมาตรฐานการครองชีพของชุมชนที่ยากไร้ และช่วยเหลือพวกเขาในการปรับปรุงโอกาสสำหรับอนาคตและอาชีพที่ดีขึ้น

เพื่อให้บรรลุพันธกิจของเรา เราจัดให้มีการฝึกอบรมและวัสดุตลอดจนความช่วยเหลือโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย นอกจากนี้ เรายังจัดการฝึกอบรมเฉพาะสำหรับเยาวชนเพื่อกระตุ้นให้พวกเขาพัฒนาทักษะการเป็นผู้ประกอบการและสนับสนุนการเริ่มต้นธุรกิจในผู้ให้บริการด้านไอทีและอุตสาหกรรมเครือข่าย

มูลนิธิมโนมัยพุทธะ

มูลนิธิพระพุทธมโนมายา ก่อตั้งโดย Manikandan Chockalingam เริ่มด้วยการเปิดวัดพระพุทธมโนมายาซึ่งสร้างขึ้นด้วยทรัพย์สินส่วนพระองค์และด้วยค่าใช้จ่ายส่วนตัวของพระองค์เอง

มูลนิธิพระพุทธมโนมายาได้ก่อตั้งขึ้น มูลนิธิมีความตั้งใจที่จะช่วยเหลือเด็กที่ด้อยโอกาสในด้านการศึกษา การศึกษา และการฝึกอบรมเพิ่มเติมที่พวกเขาอาจต้องการ มูลนิธิจะจัดหาอุปกรณ์ที่จำเป็นทั้งหมดให้กับโรงเรียนด้วย

นอกจากช่วยเหลือเด็กและโรงเรียนแล้ว มูลนิธิฯ ยังจะจัดตั้งบ้านพักคนชราสำหรับผู้ป่วยและคนชราอีกด้วย

มูลนิธิพุทธมโนรมย์ตั้งขึ้นเพื่อทำความดีหลายอย่าง ไม่เพียงแต่ในเมืองของเราเท่านั้น แต่ยังรวมถึงหมู่บ้านรอบๆ ด้วย โดยไม่คำนึงถึงสถานะทางสังคม ศาสนา และชาติพันธุ์

  • อบรมคอมพิวเตอร์ฟรีตลอดปีสำหรับนักเรียนรุ่น 10 ขึ้นไป
  • ให้การฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ฟรีแก่ผู้ที่ต้องการการฝึกอบรมขั้นสูง
  • บทเรียนภาษาอังกฤษฟรี
  • สร้างแรงจูงใจให้กับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี
  • ช่วยเหลือการศึกษาต่อแก่นักเรียนยากจนที่เรียนดี
  • จัดหาหนังสือเข้าห้องสมุดโรงเรียน
  • จัดหาอุปกรณ์ที่จำเป็นให้กับโรงเรียน
  • การจัดตั้งสถานพยาบาลสำหรับผู้ป่วยและผู้สูงอายุพร้อมสถานพยาบาล
Scroll to Top