ข้อตกลงและเงื่อนไข

“อ่านเอกสารนี้อย่างละเอียด ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับสิทธิ์และภาระผูกพันของคุณ ตลอดจนข้อจำกัดและข้อยกเว้นที่อาจมีผลกับคุณ

ข้อตกลงนี้มีข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ใช้กับการซื้อฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์และ/หรือผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของลูกค้า (รายการหรือรายการ) จาก CAL4CARE PTE LTD โดยการยอมรับการส่งมอบและ/หรือการติดตั้งรายการที่อธิบายไว้ในใบแจ้งหนี้ ลูกค้าตกลงที่จะผูกพันและยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้มีผลบังคับใช้ (i) เว้นแต่ลูกค้าจะลงนามในข้อตกลงการซื้ออย่างเป็นทางการแยกต่างหากกับ CAL4CARE PTE LTD ซึ่งในกรณีที่ข้อตกลงแยกต่างหากจะมีผลบังคับ หรือ (ii) เว้นแต่ข้อกำหนดมาตรฐานอื่น ๆ ของ CAL4CARE PTE LTD จะมีผลบังคับใช้กับธุรกรรม ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้อาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรเมื่อใดก็ได้ ตามดุลยพินิจของ CAL4CARE PTE LTD แต่เพียงผู้เดียว

1) เอกสารอื่นๆ

ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม หรือแก้ไขโดยการใช้เอกสารอื่นใด ความพยายามใดๆ ในการเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม หรือแก้ไขเอกสารนี้ หรือเพื่อสั่งซื้อรายการซึ่งอยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงจะถือเป็นโมฆะ เว้นแต่จะตกลงกันเป็นอย่างอื่นในข้อตกลงเป็นลายลักษณ์อักษรที่ลงนามโดยทั้งลูกค้าและ CAL4CARE PTE บจก.

2) เงื่อนไขการชำระเงิน

เงื่อนไขการชำระเงินอยู่ในดุลยพินิจของ CAL4CARE PTE LTD แต่เพียงผู้เดียว และเว้นแต่จะตกลงเป็นอย่างอื่นโดย CAL4CARE PTE LTD ต้องได้รับการชำระเงินก่อนที่ CAL4CARE PTE LTD จะยอมรับคำสั่งซื้อ การชำระเงินสำหรับรายการจะดำเนินการด้วยบัตรเครดิต การโอนเงินผ่านธนาคาร หรือวิธีการชำระเงินอื่นๆ ที่จัดเตรียมไว้ล่วงหน้า เว้นแต่จะตกลงเงื่อนไขเครดิตโดย CAL4CARE PTE LTD ใบแจ้งหนี้จะครบกำหนดและชำระภายในระยะเวลาที่กำหนดโดย CAL4CARE PTE LTD ซึ่งวัดจากวันที่ในใบแจ้งหนี้ CAL4CARE PTE LTD อาจออกใบแจ้งหนี้บางส่วนของคำสั่งซื้อแยกต่างหาก คำสั่งซื้อจะไม่มีผลผูกพันกับ CAL4CARE PTE LTD จนกว่า CAL4CARE PTE LTD จะยอมรับ ใบเสนอราคาใดๆ ที่ได้รับจาก CAL4CARE PTE LTD จะมีผลใช้บังคับตามระยะเวลาที่ระบุไว้ในใบเสนอราคา ลูกค้าตกลงที่จะจ่ายดอกเบี้ยสำหรับจำนวนเงินที่ค้างชำระทั้งหมดในอัตราสูงสุดที่กฎหมายอนุญาต

3) การยกเลิกคำสั่งซื้อ

การยกเลิกคำสั่งซื้อต้องส่งอีเมลไปที่ [email protected] ภายใน 24 ชั่วโมงหลังจากวางคำสั่งซื้อ การยกเลิกที่ทำหลังจาก 24 ชั่วโมงหรือหากมีการจัดส่งคำสั่งซื้อจะส่งผลให้มีค่าธรรมเนียมในการใส่ซ้ำ 15%

4) ค่าขนส่งและภาษี

ราคาไม่หักค่าใช้จ่ายสำหรับการขนส่งและการจัดการ และภาษีที่เกี่ยวข้องและค่าใช้จ่ายแยกต่างหากสำหรับดังกล่าวข้างต้นจะแสดงในใบแจ้งหนี้ ลูกค้ามีหน้าที่รับผิดชอบในการขายและภาษีอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับคำสั่งซื้อ

คำสั่งซื้อทั้งหมดที่จัดส่งนอกสิงคโปร์จะอยู่ภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้ (หากใช้ได้กับสถานที่และรายการที่จัดส่ง): ค่าธรรมเนียมศุลกากร ค่าธรรมเนียมนายหน้า ประกัน ภาษีอากร และค่าธรรมเนียมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและเรียกเก็บโดยประเทศของตน ลูกค้าต้องรับผิดชอบค่าธรรมเนียมเหล่านี้แม้ว่าพวกเขาจะปฏิเสธหรือส่งคืนสินค้าก็ตาม

5) ชื่อเรื่องและความเสี่ยงของการสูญเสีย

สิทธิ์ในผลิตภัณฑ์จาก CAL4CARE PTE LTD ถึงลูกค้าในการจัดส่งจากโรงงานของ CAL4CARE PTE LTD ความสูญเสียหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นระหว่างการขนส่งโดยผู้ให้บริการที่เลือกโดย CAL4CARE PTE LTD เป็นความรับผิดชอบของ CAL4CARE PTE LTD หากได้รับสินค้าที่เสียหาย โปรดติดต่อ CAL4CARE PTE LTD ภายใน 15 วันหลังจากได้รับคำสั่งซื้อของคุณโดยส่งอีเมลไปที่ [email protected] หรือโทร +65 63401006 คุณต้องเก็บวัสดุบรรจุภัณฑ์เดิมไว้ ความสูญเสียหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นระหว่างการขนส่งโดยผู้ขนส่งที่เลือกโดยลูกค้าถือเป็นความรับผิดชอบของลูกค้า กรรมสิทธิ์ในซอฟต์แวร์จะคงอยู่กับผู้อนุญาตที่เกี่ยวข้อง

6) นโยบายการคืนสินค้า

CAL4CARE PTE LTD รายการที่ซื้อโดยตรงจาก CAL4CARE PTE LTD โดยผู้ใช้ปลายทาง ลูกค้าสามารถส่งคืนสินค้าได้ภายใน 30 วันนับจากวันที่ในใบแจ้งหนี้ ต้องได้รับฮาร์ดแวร์ในบรรจุภัณฑ์ดั้งเดิม และจะมีค่าธรรมเนียมการเติม 15% ลูกค้าจะต้องรับผิดชอบในการชำระค่าขนส่งและค่าธรรมเนียมประกันที่จำเป็นเมื่อกลับมาที่ CAL4CARE PTE LTD เปิดกล่อง/รายการกวาดล้างไม่สามารถคืนได้ ในกรณีของซอฟต์แวร์ที่ได้รับการติดตั้งโดยวิศวกรของ CAL4CARE PTE LTD ต้องส่งอีเมลคำขอถอนการติดตั้งระบบปฏิบัติการไปที่ [email protected] ภายใน 30 วันนับจากวันที่ในใบแจ้งหนี้ และจะมีค่าธรรมเนียมการบริการ 30%

7) การรับประกัน

ฮาร์ดแวร์ CAL4CARE PTE LTD มาพร้อมกับการรับประกันแบบจำกัด 90 วัน การรับประกันไม่ครอบคลุมความเสียหายทางกายภาพ การรับประกันแบบจำกัดที่เกี่ยวข้องกับสินค้าที่ซื้อจาก CAL4CARE PTE LTD จะแสดงอยู่ในเอกสารประกอบพร้อมกับสินค้า CAL4CARE PTE LTD ไม่รับประกันโดยชัดแจ้ง ยกเว้นที่ระบุไว้ในส่วนนี้และในคำชี้แจงการรับประกันที่บังคับใช้ของ CAL4CARE PTE LTD ซึ่งมีผลในวันที่ในใบแจ้งหนี้ การรับประกันดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้ และ CAL4CARE PTE LTD จะต้องปฏิบัติตามการรับประกันดังกล่าว ต่อเมื่อ CAL4CARE PTE LTD ได้รับการชำระเงินเต็มจำนวนสำหรับสินค้าที่จะรับประกัน CAL4CARE PTE LTD ขอปฏิเสธการรับประกันอื่น ๆ ทั้งหมดโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย luding โดยไม่มีข้อจำกัด การรับประกันโดยนัยของความสามารถในการซื้อขายและ

Scroll to Top